Regulamin sklepu KrolowaGier.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez sklep internetowy www.KrolowaGier.pl

Sklep internetowy www.KrolowaGier.pl jest prowadzony przez firmę:

Go aHead Grzegorz Harasim

ul. gen. Karola Kniaziewicza 9/27

50-454 Wrocław,

NIP: 8822094422

REGON: 386054005

tel. : +48 579626519

e-mail: biuro@krolowagier.pl

 

Postanowienia ogólne

 

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego i zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem serwisu internetowego, zgłaszania reklamacji i trybu ich rozpatrywania i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

 

Sklep internetowy umożliwia składanie zamówień dotyczących gier planszowych, karcianych, łamigłówek, puzzli, zabawek, akcesoriów dziecięcych i innych produktów. Szczegółowy i aktualny wykaz produktów oraz kategorii zbiorczych dostępny jest na stronie głównej Serwisu.

 

Administratorem sklepu internetowego KrolowaGier.pl umieszczonego pod adresem www.krolowagier.pl jest Go aHead Grzegorz Harasim z siedzibą: ul. gen. Karola Kniaziewicza 9/27, 50-454 Wrocław, NIP: 8822094422; REGON: 386054005, tel. +48 579626519, e-mail biuro@krolowagier.pl, zwana w dalszej części regulaminu "SPRZEDAWCĄ"

 

Wymogi techniczne dotyczące korzystania ze sklepu internetowego:

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 • Urządzenie z dostępem do Internetu
 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

Zakupy w sklepie

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które podane są każdorazowo w procesie składania zamówienia (w zależności od rodzaju i ilości zamawianych produktów) oraz innych opłat i kosztów, o ile kupujący wyrazi na nie zgodę (wybierze je) w procesie składania zamówienia.
 2. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu, polityki prywatności oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Kupującego, co następuje przez kliknięcie przycisku „potwierdź zakup”.
 3. Złożenie zamówienia jest możliwe przy wykorzystaniu konta klienta (wymagającego rejestracji) lub bez rejestracji (jednorazowo). Posiadanie konta w Sklepie umożliwiają m.in. przeglądanie historii zamówień, zapamiętywanie danych do wysyłki i innych stałych ustawień.
 4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 6. Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich i pocztowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe informacje w tym zakresie podawane są przed zatwierdzeniem (podsumowaniem) zamówienia.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Go aHead Grzegorz Harasim zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia dowód zakupu (fakturę bez VAT). Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Płatności

 1. Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7 dni, chyba że strony umowy ustaliły inaczej, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. Sklep KrolowaGier.pl proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:
 • Szybkie przelewy online, BLIK, Pay by link.
 • Przelewem/wpłatą na konto: 97 1140 2004 0000 3602 7999 8038
 1. Podmiotem obsługującym płatności online jest Blue Media S.A.

 

Reklamacje

 1. Reklamacje należy kierować na adres: Go aHead Grzegorz Harasim, ul. gen. Karola Kniaziewicza 9/27, 50-454 Wrocław, lub na adres email: biuro@krolowagier.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. opis wady Towaru oraz datę jej powstania.
  5. Dowód zakupu lub jego kopię.
 3. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego formularz reklamacyjny.
 4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wymienionym w poprzednim zdaniu terminie reklamację uznaje się za uzasadnioną.
 6. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze SPRZEDAWCĄ w celu wyjaśnienia sprawy. Podpisany protokół szkody wraz z dokumentacją fotograficzną szkody, należy przesłać do Sklepu pocztą listem poleconym lub przesłać skany na adres e-mail: biuro@krolowagier.pl

 

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach opisanych w art. 38 ww. Ustawy.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Zwracany w trybie odstąpienia od umowy produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 6. Podstawą do zwrotu towaru jest przedstawienie/ okazanie dowodu zakupu towaru. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z prawa zwrotu towaru, należy najpierw drogą e-mailową biuro@krolowagier.pl  poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na adres: Go aHead Grzegorz Harasim, ul. gen. Karola Kniaziewicza 9/27, 50-454 Wrocław. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt.
 7. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć droga listową na adres: Go aHead Grzegorz Harasim ul. gen. Karola Kniaziewicza 9/27, 50-454 Wrocław lub mailową na adres biuro@krolowagier.pl formularz o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
 8. W ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz dowodem zakupu, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto w terminie 14 dni kalendarzowych.
 9. Obsługa Sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Zwrot przesyłki należy uzgadniać ze Sklepem.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo pobrania opłaty związanej z obsługą zwrotu towaru w przypadku gdy produkt zwracany wymaga ponownego sprawdzenia, przepakowania, wyczyszczenia, wymiany opakowania czyli wszystkich czynności mających na celu przywrócenia 100% wartości produktu do ponownej sprzedaży.(art. 34 ust. 4 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
 11. Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, o ile Sklep da taką możliwość, Kupujący pokrywa ewentualne różnice w cenie. Kupujący pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany produktu, które nie leżą po stronie Sklepu.Wymiana produktu na inny rodzaj możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem.
 12. Formularz odstąpienia od umowy>>

 

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W trakcie korzystania z usługi w systemie informatycznym Klienta mogą być instalowane pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane przez KrolowaGier.pl mają charakter sesyjny oraz stały. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym.
 3. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych  metod rozstrzygania sporów, w szczególności takich jak mediacja sądowa lub pozasądowa. Komisja Europejska pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). Nasz adres poczty elektronicznej, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach to: biuro@krolowagier.pl
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
kontakt

Zadzwoń: 579626519

Napisz: biuro@krolowagier.pl

O firmie

KrólowaGier.pl - Planszówki dla Ciebie

ul. gen. Karola Kniaziewicza 9/27
50-454 Wrocław,
NIP: 8822094422
REGON: 386054005
tel. : +48 579626519
e-mail: biuro@krolowagier.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.